RUSUKISTAUppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys perustettiin keväällä 2010, kun Uppsalan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.
Tavoitteenamme on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.

Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till det s k förvaltningsområdet för finska språket.
Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att ordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att erbjuda en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.

Ota yhteyttä! Ta kontakt!
rusukki@gmail.com

Toimintasuunnitelma 2016

Liity sinäkin jäseneksi!

Jäsenmaksun voit maksaa Nordean tilillemme PLUSGIRO 54 94 91-9 tai BANKGIRO 615-0890. Muistathan kirjoittaa nimesi maksukuittiin (ja lähettää yhteystiedot ja syntymävuoden Rusukille: rusukki@gmail.com)! Jäsenhinnat:
  • Nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
  • Työssä käyvät 150kr/vuosi
  • Perheet 200kr/vuosi/perhe (muistathan mainita kuinka monta aikuista + lasta sekä lasten syntymävuodet)

Bli medlem du också!

Medlemskapet kan du betala in på vårt Nordea konto PLUSGIRO 54 94 91-9 eller BANKGIRO 615-0890. Kom ihåg att skriva ned avsändaren (och meddela per mail Rusukki era kontaktuppgifter och födelseår: rusukki@gmail.com). Kostnad:

Unga, studerande och pensionärer 100 kr/år.
Arbetande 150 kr/år
familjer 200 kr/år/familj (Kom ihåg att meddela Rusukki antal vuxna och barn, deras namn och födelseår).

Johtokunta/Styrelsen 2016

Puheenjohtaja/Ordförande
Anna Pilvinen
anna.pilvinen@mail.com
073-9350793

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Leena Huss
leena.huss@gmail.com
018-425784

Sihteeri/Sekreterare
Tuuli Uljas
070-2492713

Rahastonhoitaja/Kassör
Marita Goodrich
mgoodrich@hotmail.se
018-320105, 073-8503393

Sebastian Aho
sebastian.aho@uppsala.se
072-523 76 05

Stina Bernsten
stina.bernsten@uppsala.se
070-3487568

Beate Hyttinen Lindgren
rusukki@gmail.com
0702-275262

Tiina Kiveliö
tiina.kivelio@gmail.com
073-3899669

Pirjo Piispanen
pirjo.piispanen@bredband.net
070-7556604Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistyksen säännöt
(Uusittu 5.4.2014)


§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys, ruotsiksi Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, ja sen kotipaikkakunta on Uppsala.

§2 Tarkoitus
Yhdistyksen tavoitteena on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisissä neuvonpidoissa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja suomenkielistä kulttuuria Upplannissa.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

§3 Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöja, Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

§4 Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen syyskokous.

§5 Jäsenyyden päättyminen
Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöja tai joka toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen esityksesta erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesityksestä on johtokunnan ilmoitettava asianomaiselle vähintään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa erottamisesta päätetään, Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

§6 Yhdistyksen päätäntäelimet
Yhdistyksen päätäntäelimet ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.

§7 Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liityvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

§8 Yhdistyksen kokous
1.    Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta saman asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. huhtikuuta ja syyskokous ennen 15. joulukuuta.
2.    Äänivallan käyttö kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeutta ei yhdistyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.
3.    Kokouskutsu. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille edellisen kevätkokouksen määrittelemällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

4.    Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1.    Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2.    Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
3.    Kokouksen työjärjestys
4.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
5.    Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen
6.    Yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon esitteleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivalvollisille
7.    Vaalivaliokunnan valinta
8.    Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
9.    Jäsenten keväkokoukselle esittämät asiat

5 Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2.    Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
3.    Kokouksen työjärjestys
4.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
5.    Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi
6.    Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
7.    Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
8.    Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
9.    Tarvittavien toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen
10. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä
11. Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
12. Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

6 Aloitteet. Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

§9 Johtokunta
1.    Tehtävät. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.
2.    Jäsenet. Johtokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan.
3.    Koollekutsuminen. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä vaatii sitä.
4.    Päätösvaltaisuus. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä

§9 Nimenkirjoittajat. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Yhdistys nimeää yhden (1) johtokunnan jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemesta. Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon osalta.

§10 Yhdistyksen purkaminen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täytyy kulua vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti